شورای دانش آموزی

معرفی شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه فرزانه هدف

شورای دانش آموزی

یکی از فرصت هایی که موجب حضور فعال و با نشاط دانش آموزان در فعالیت های پرورشی با ابعاد وسیع آن بوده و زمینه های به ظهور رساندن توانمندی های بالقوه آنان را فراهم می کند شورای دانش آموزی است که رشد و پرورش اجتماعی مبتنی بر تعالیم انسان ساز اسلام را هدف قرار داده است. همچنین حضور موثر، خود انگیخته در فعالیت های گروهی، برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی مدارس به منظور ورود این قشر عظیم و تاثیر گذار در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه است.
بدین منظور در دبیرستان دخترانه فرزانه هدف نیز هر سال انتخابات شورای دانش آموزی صورت می گیرد تا دانش آموزان داوطلب و فعال در شورای دانش آموزی شرکت کنند.

اهداف شورای دانش آموزی

  1. تکریم عملی شخصیت دانش آموزان و تقویت خودباوری و اعتماد به نفس در آنان
  2. تمرین مشارکت جویی و مسئولیت پذیری و تقویت روحیه انتقاد پذیری و حسن سلوک و احترام متقابل و کسب مهارت برای نقش اجتماعی که در آینده ایفا خواهند نمود.
  3. توجه عملی به مطالبات و خواسته های دانش آموزان درچارچوب مقررات، قوانین و آئین نامه ی اجرایی مدارس.
  4. ایجاد زمینه ی مناسب جهت آموزش و ارتقای سطح علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانش آموزان برای حضور موثر آنان در عرصه های مختلف جامعه.
  5. توسعه و بهبود نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری از طریق مشارکت دانش آموزان
  6. توسعه و تقویت فعالیت های گروهی، اعم از آموزش و پرورش