افتخارآفرینان

افتخارات دبیرستان دخترانه فرزانه هدف

افتخارآفرینان

در مدرسه چه افتخاراتی بدست آمده

رتبه سوم نقاشی

فاطمه زارع زاده

پیشگیری از آسیب های اجتماعی

رتبه اول تئاتر

روژینا باستانی، آذر پرگالی، پریا ثابت راسخ، فاطمه شجاعی، مهشاد طالبی، پرنیان صادقی

پیشگیری از آسیب های اجتماعی

رتبه سوم احکام

فاطمه زهرا پور مظاهری

رتبه سوم تفسیر قرآن

شیما فتاحی