کلاس نهم ۱

روز ها

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

شنبه
پیام های آسمانی
مطالعات
علوم
یکشنبه
ریاضی
عربی
دفاعی
ورزش
دوشنبه
زبان
ریاضی
مطالعات
سه شنبه
قرآن
ریاضی
ادبیات
هنر
چهارشنبه
علوم
کاروفناوری
ادبیات