کلاس هفتم ۱

روز ها

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

شنبه
تفکر
علوم
مطالعات
یکشنبه
عربی
ریاضی
کاروفناوری
هنر
دوشنبه
ریاضی
ادبیات
ورزش
سه شنبه
زبان
ریاضی
قرآن
ادبیات
چهارشنبه
مطالعات
پیام های آسمانی
علوم