کمیته عفاف وحجاب

برگزاری جلسه عفاف و حجاب

برگزاری جلسه کمیته عفاف وحجاب

برگزاری جلسه کمیته عفاف و حجاب آموزشگاه فرزانه هدف در راستای اهمیت این امر مهم و واجب الهی

در این جلسه مقرر گردید تا از دانش آموزان با حجاب برتر یعنی چادر جوایزی تقدیم گردد .

و نیز پرداختن به پیشنهاد های عنوان شده در جهت آگاهی دادن بیشتر به دانش آموزان و لزوم رعایت حجاب

و تشویق این عزیزان برای استفاده از چادر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.