اردوی کاشان

اردوی کاشان در روز شنبه چهاردهم اردیبهشت برگزار گردید .در این اردو دانش آموزان از باغ فین و تپه های سیلک بازدید کردند و نیز مزاسم گلابگیری را تماشا کردند و پس از صرف ناهار به سلامتی برگشتند.